Loan agreement template

THIS LOAN AGREEMENT
("Agreement") with Variable symbol: XXX has been concluded on the day XX.XX.XXXX

BETWEEN: (1)
XY

(hereinafter the "Borrower"); and (2) Natural/Legal Person:

XZ

(hereinafter the "Lender")


WHEREAS:
(A) The Borrower is an association promoting the sustainable, integrated development of people living in poverty in marginal regions of Mexico, and this solely for productive, non-consumer purposes (micro-enterprises) and it is currently looking for financial sources to enhance its lending capacity.
(B) The Lender is prepared to provide the Borrower with certain funds under the terms and conditions of this Agreement.


IT IS AGREED AS FOLLOWS:
1. INCORPORATION OF STANDARD LOAN TERMS AND CONDITIONS
The standard loan terms and conditions ("Conditions") form an integral part of this Agreement. Unless explicitly stated otherwise, the capitalized words and expressions used in this Agreement shall have the meaning set out in the Conditions. In case of conflict, the definitions set out in the Agreement shall prevail over any definitions of the given terms in the Conditions. By signing the Agreement, both Parties declare they have read and agree with the Conditions.


2. LOAN
The Lender shall grant the Borrower and the Borrower undertakes to accept the following loan under the terms and conditions set out in this Agreement:
Type: a term loan consisting of one tranche ("Loan").
Status: unconditional and, depending on the situation, secured obligation of the Borrower pari passu with all existing and future unconditional and, depending on the situation, secured obligations of the Borrower.
Amount: XXX
Purpose: financing of existing well performing microcredit portfolios, where financing of micro-loans to be provided to the Borrower’s clients will be provided solely for productive, non-consumer purposes in all cases.


Applicability / Drawdown:
(a) The Borrower shall be entitled to drawdown the Loan in the form of one single advance in the agreed currency and subject to

(i) meeting all conditions set out in the Agreement; and conditions set out in the Annex to the Conditions; and

(ii) delivering an irrevocable request for drawdown to the Lender no later than 5 (five) Business Days after the day in which this Agreement was concluded, in accordance with the terms and conditions set out in this Agreement.

(b) The maximum repayment period of the Loan (hereinafter "Final Repayment Date") shall be 12 (twelve) months  from the Drawdown Date.

(c) Other provisions relating to drawdown:
Microfinance a.s. has been authorized to represent XY on the basis of a Mandate Marketing Agreement concluded with the Borrower (hereinafter the “Agent”). The Loan shall be paid to the Agent’s Account No. 2800379150/2010, held with Fio Banka a.s., IBAN: CZ8520100000002800379150; SWIFT: FIOBCZPPXXX (hereinafter the "Account"), for the EUR payments to the Agent’s Account No. 2300379162/2010, held with Fio Banka a.s., IBAN: CZ2620100000002300379162; SWIFT: FIOBCZPPXXX, for the USD payments to the Agent’s Account No. 2500591053/2010, held with Fio Banka a.s., IBAN: CZ2020100000002500591053; SWIFT: FIOBCZPPXXX, for the GBP payments to the Agent’s Account No. 2300591059/2010, held with Fio Banka a.s., IBAN: CZ6120100000002300591059; SWIFT: FIOBCZPPXXX, (hereinafter the "Account") within five (5) Business Days of the receipt of the Request by the Lender.

The Borrower shall ensure that the Agent transfer the drawdown amounts within fourteen (14) Business Days of receipt thereof to the above mentioned Borrower’s Account.

The Lender hereby confirms that all conditions referred to in the Annex of the Conditions have been met and that these conditions are therefore deemed to be satisfied for the purposes of the drawdown of the Loan. The Parties note and agree that the signing of this Agreement by the Borrower shall be deemed to have the effect of serving an irrevocable Request (request for drawdown of the Loan) to the Lender.


Repayment of the Loan:
(a) The principal amount of the Loan shall be repaid on the Repayment Dates as follows: in 1 one annual installment consisting of the principal amount of the Loan (1/1) and interest (hereinafter "Installment"). The Installment shall amount to: XXX


(b) The Installment shall be paid together with any default interest (if applicable). The lender takes into account that
international transfer costs and exchange change variations may reduce the paid out interest rate.

(c) The Installment shall be due on the day in the calendar month numerically corresponding to the Drawdown Date in the calendar month; the Installment is payable on the Final Repayment Date. If there is no numerically corresponding day in the month on which the Installment is to be paid, then it shall be due on the last day of that month.

(d) The Final Repayment Date shall be 12 months from the Drawdown Date.

(e) The Lender authorizes the Agent to pool the loan amount with other loans for the purpose of lowering the transfer costs, even if this operation can up tothree weeks delay the Drawdown Date, counted from the due date specified in your contract.


Interest:
(a) The interest on the Loan (hereinafter "Interest") amounts to: XXX Interest accrued in respect of any outstanding principal amount of the Loan and Interest Period and calculated on the basis of the Interest shall be paid together with the Installment set out under Repayment of the Loan above.

(b) The Interest Period shall be: 12 months. The first Interest Period commences on the Drawdown Date and ends on the Repayment Date.

Default Interest: Default interest payable by the Borrower to the Lender for a late payment after three months of delay shall amount to 22% p.a.


Payments:
The principal amount of the Loan and Interest as well as any other payments under or in connection to this Agreement shall be paid by bank transfer to the Account by the Borrower. The Borrower shall ensure that the Agent transfer the payments to the Lender’s account within five (5) Business Days of receipt of the relevant amounts from the Borrower.


Specific conditions:
The Lender notes and agrees that the Agent shall not be in any way liable for the fulfilment of the Borrower's
obligations towards the Lender under the Agreement except for the transfer of any payments received from the
Borrower and credited to the Account in accordance with the section "Payments" above.


3. DURATION OF THE AGREEMENT
This Agreement has been concluded for the period ending on the Final Repayment Date; however, it shall not expiry prior to the discharge of all the Borrower’s obligations hereunder in full.


4. FINAL PROVISIONS
4.1 This Agreement has been concluded by signing or the use of electronic means in the Czech and English language. In case of a discrepancy between these two versions, the Czech language version shall prevail.

4.2 Any amendments to this Agreement must be agreed by both Parties in writing.

4.3 This Agreement becomes effective upon signing by both Parties. This is without prejudice to the fact that the Loan shall only exist upon disbursement of the loan amount to the Borrower.

IN WITNESS WHEREOF, the Parties have duly attached their signatures on the day, month and year set forth below.


For and on behalf of the Borrower:


Name:


Date:


For and on behalf of the Lender:
(i) The Lender agrees for its national identification number to be used for the purposes of concluding this Agreement.

(ii) The Lender agrees with the provisions of this Agreement.

 


Lender’s signature

 

Vzor smlouvy o půjčce 

TATO SMLOUVA O PŮJČCE ("Smlouva") s Variabilním symbolem: XXX byla uzavřena dne XX.XX.XXXX

MEZI: (1)
XY
(dále jen "Dlužník; a (2) Fyzická/Právnická osoba:
XZ
(dále jen "Věřitel")

VZHLEDEM K TOMU, ŽE:


(A) Dlužník je sdružení podporující udržitelný integrovaný rozvoj lidí žijících v bídě v marginálních oblastech Mexika,
a to výhradně k produktivním, nespotřebním účelům (mikropodnikání), a v současné době hledá finanční zdroje k
posílení své schopnosti půjčovat finanční prostředky.
(B) Věřitel je připraven Dlužníkovi poskytnout určité finanční prostředky za podmínek zakotvených v této Smlouvě.


STRANY SE DOHODLY NÁSLEDOVNĚ:
1. ZAČLENĚNÍ STANDARDNÍCH PODMÍNEK PRO POSKYTOVÁNÍ PŮJČEK
Standardní podmínky pro poskytování půjček ("Podmínky"), jsou nedílnou součástí této Smlouvy. Pokud výslovně není uvedeno jinak, slova a výrazy uváděné v této Smlouvě s počátečním velkým písmenem mají význam stanovený v Podmínkách. V případě rozporu mají definice uvedené v této Smlouvě přednost před jakýmikoli případnými definicemi daných termínů v Podmínkách. Podpisem smlouvy obě strany prohlašují, že se s Podmínkami seznámily a souhlasí s nimi.


2. PŮJČKA
Věřitel Dlužníkovi za podmínek stanovených v této Smlouvě poskytne, a Dlužník se zavazuje přijmout níže uvedenou půjčku:
Druh: termínovaná půjčka sestávající z jedné tranše ("Půjčka").
Status: nepodmíněný a dle situace zajištěný závazek Dlužníka v postavení pari passu ve vztahu ke všem stávajícím a budoucím nepodmíněným a dle situace zajištěným závazkům Dlužníka.
Částka: XXX
Účel: financování stávajícího bonitního portfolia mikroúvěrů, přičemž financování mikroúvěrů poskytovaných klientům Dlužníka se ve všech případech poskytuje k produktivním, nespotřebním účelům.


Použitelnost/čerpání:
(a) Dlužník je oprávněn čerpat Půjčku výhradně ve formě jediného čerpání v dohodnuté měně, a to za
předpokladu, že (i) splní všechny podmínky uvedené v této Smlouvě; podmínky uvedené v Příloze Podmínek, a (ii)
doručí Věřiteli neodvolatelnou žádost o čerpání nejpozději 5 (pět) Pracovních dnů ode dne, v němž byla uzavřena
tato Smlouva, přičemž žádost bude podána v souladu s podmínkami této Smlouvy.

(b) Maximální doba splatnosti Půjčky ("Konečné datum splatnosti") bude 12 (dvanáct) měsíců ode Dne čerpání.

(c) Další ustanovení týkající se čerpání:
Společnost Microfinance, a.s. je na základě uzavřené Mandátní marketingové smlouvy s Dlužníkem, pověřena zastupováním společnosti XY (dále jen "Agent"). Půjčka bude poskytnuta na účet Agenta, č. 2800379150/2010, vedeného u Fio Banka a.s. organizační složka, IBAN: CZ8520100000002800379150; SWIFT: FIOBCZPPXXX (dále jen "Účet"), pro platby v EUR na účet Agenta č. 2300379162/2010, vedeného u Fio Banka a.s. organizační složka, IBAN: CZ2620100000002300379162; SWIFT: FIOBCZPPXXX, pro platby v USD na účet Agenta č. 2500591053/2010, vedeného u Fio Banka a.s. organizační složka, IBAN: CZ2020100000002500591053; SWIFT: FIOBCZPPXXX, pro platby v GBP na účet Agenta č. 2300591059/2010, vedeného u Fio Banka a.s. organizační složka, IBAN: CZ6120100000002300591059; SWIFT: FIOBCZPPXXX (dále jen "Účet") a to do pěti (5) Pracovních dnů ode dne, kdy Věřitel obdrží smlouvu podepsanou Dlužníkem.

Dlužník zajistí, aby Agent převedl načerpané částky do čtrnácti (14) Pracovních dnů od jejich obdržení na výše uvedený účet Dlužníka.

Věřitel tímto potvrzuje, že byly splněny všechny podmínky dle Přílohy Podmínek a že se proto pokládají za splněné pro účely
čerpání Půjčky. Strany berou na vědomí a souhlasí, že podpis této Smlouvy ze strany Dlužníka má účinky podání neodvolatelné Žádosti (žádosti o čerpání Půjčky) Věřiteli.


Splacení Půjčky:
(a) jistina Půjčky bude splacena ve Dnech splatnosti následovně: V 1 roční splátce představovanou příslušnou částkou jistiny Půjčky (1/1) a úroků (dále jen "Splátka"). Splátka bude činit: XXX.

(b) Splátka bude uhrazena včetně (případného) úroku z prodlení. Věřitel bere na vědomí, že náklady
mezinárodního převodu a změny měnových kurzů mohou ponížit hodnotu vypláceného úroku.

(c) Splátka je splatná v den kalendářního měsíce, který číselně odpovídá Dni čerpání v kalendářním měsíci; Splátka je splatná v Konečném datu splatnosti. Pokud v měsíci, kdy má nastat splatnost Splátky, není číselně odpovídající den, Splátka je splatná v poslední den takového měsíce.

(d) Konečné datum splatnosti nastane 12 měsíců ode Dne čerpání.

(e) Věřitel tímto autorizuje Agenta poolovat sumu půjčky s cílem zlevnit mezinárodní transfer, i když se tímto může oddálit Den Čerpání přibližně až o tři týdny, počítáno od data splatnosti stanoveného ve smlouvě.


Úroky:
(a) Půjčka je úročena úrokem (dále jen "Úrok") ve výši: XXX Částky Úroků narostlé na nesplacené částce jistiny Půjčky a s ohledem na Úroková období budou splaceny spolu se Splátkou, uvedenou výše v části Splacení Půjčky výše.

(b) Úrokové období trvá 12 měsíců. První Úrokové období začne běžet Dnem čerpání a skončí datem splatnosti.

Úrok z prodlení: Úrok z prodlení, který je Dlužník povinen uhradit Věřiteli v případě prodlení s platbami nad tři
měsíce, činí 22% p.a.


Platby:
Jistina Půjčky a Úrok, spolu s jakýmikoli dalšími platbami prováděnými z titulu této Smlouvy nebo v souvislosti s ní, se hradí převodem na Účet ze strany Dlužníka. Dlužník zajistí, aby Agent převedl platby na účet Věřitele do pěti Pracovních dnů po obdržení příslušných částek od Dlužníka.


Zvláštní podmínky:
Věřitel dále bere na vědomí a souhlasí, že Agent nenese žádnou odpovědnost za splnění závazků Dlužníka vůči Věřiteli dle této Smlouvy, vyjma převodu jakýchkoli plateb obdržených od Dlužníka a připsaných na Účet v souladu s částí "Platby" výše.


3. DOBA TRVÁNÍ SMLOUVY
Tato Smlouva se uzavírá na dobu končící Konečným datem splatnosti; avšak nevyprší před splněním všech závazků Dlužníka dle této Smlouvy v celém rozsahu.


4. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
4.1 Tato Smlouva byla uzavřena podpisem nebo za použití prostředků komunikace na dálku v českém a anglickém jazyce. V případě nesrovnalostí mezi těmito jazykovými verzemi je rozhodující česká verze.

4.2 Jakékoli změny či doplnění této Smlouvy musí Strany dohodnout písemnou formou.

4.3 Tato Smlouva nabývá účinnosti okamžikem podpisu oběma Stranami, čímž není dotčen ani skutečnost, že Půjčka začne existovat až okamžikem poskytnutí částky jistiny Dlužníkovi.

NA DŮKAZ ČEHOŽ Strany řádně podepsaly tuto Smlouvu v den, měsíc a rok uvedený níže.

Za Dlužníka:


Jméno:


Datum:


Za Věřitele:
(i) Věřitel souhlasí, aby jeho rodné číslo bylo použito pro účel uzavření této Smlouvy.

(ii) Věřitel souhlasí s ujednáním Smlouvy.

 


Podpis Věřitele