Pozvánka na valnou hromadu.

Představenstvo společnosti Microfinance a.s. se sídlem Praha 3, Seifertova 615/65, PSČ 13000, IČ 27860965, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským Soudem v Praze, oddíl B, vložka č. 11586B, svolává valnou hromadu na den 27. října 2014, která se bude konat u notáře JUDr. Ivany Kondrové v 10:30 hodin dopoledne, na adrese Sokolovská 5/49, 18600 Praha 8, Karlín.

Program jednání valné hromady:  

1.      Registrace a zahájení.

2.      Volba orgánů valné hromady.

3.      Zpráva představenstva společnosti o výsledcích za rok 2013.

4.      Schválení účetní závěrky za rok 2013.

5.      Návrh na změnu stanov a.s. dle Nového Občanského Zákoníku týkající se změny akcií na jméno a způsobu ohlašování  budoucích valných hromad. 

6.      Závěr.

Představenstvo společnosti Microfinance, a.s.

Praze dne 30. 06. 2014

 

Důležité právní upozornění

1. Jakékoli informace obsažené na těchto stránkách jsou určeny pouze k informačním účelům a byly připraveny bez ohledu na stanovené cíle, finanční situaci či potřeby příslušného investora. Dosavadní působení příslušné mikrofinanční instituce a/nebo jejich dlužníků, neposkytují jakoukoli záruku ve vztahu k budoucím výsledkům a návratnosti investic a proto nemohou být ukazatelem současných nebo budoucích hodnot či kreditní důvěryhodnosti (úvěrovatelnosti) v daném případě. Poskytování půjček mikrofinančním institucím sebou přináší riziko, a to včetně rizika, že investor získá zpět méně, než původně investoval nebo že ztratí původně investovaný kapitál. Půjčky poskytované mikrofinančním institucím, na které se tyto informace vztahují:
 
(i) nejsou vklady, nebo závazky, nebo závazky za které by ručila, společnost Microfinance, a.s.; 
(ii) nejsou nebo nemohou být předmětem pojištění vkladů nebo jiného obdobného pojištění v právním řádu příjemce, poskytovatele prostředků či jiné jurisdikci;  
(iii) nejsou vklady u, nebo jinými závazky, jakékoli pojištěné instituce přijímající vklady.
 
2. Transakce, které jsou zde popsány, mohou mít pro investory určité daňové důsledky, přičemž výše a podmínky zdanění se mohou v průběhu času měnit.
 
3. Investice popsané na těchto stránkách nejsou doporučeními Microfinance, a.s. nebo jejích spřízněných osob. Informace zde obsažené nemohou být chápány jako poskytování investičních služeb a nepředstavují jakoukoli nabídku (včetně veřejné nabídky) dle jakéhokoli právního řádu, nebo výzvu k poskytnutí půjčky mikrofinančním institucím. Uveřejněné dokumenty poskytnuté Microfinance, a.s. mají čistě informativní charakter a nesmějí být v žádném případě považovány za nabídku, názor, stanovisko, radu nebo doporučení (ať již právní, regulatorní, úvěrové, finanční, daňové či z jiného profesního hlediska) k poskytnutí půjčky mikrofinančním institucím. Jak investoři, tak příjemci prostředků musejí dodržovat veškeré příslušné právní předpisy a nařízení všech států či právních řádů, které se mohou na danou problematiku vztahovat a je jejich povinností obstarat si příslušné informace jak dodržovat případná omezení.

4. Přestože veškeré informace a dokumenty, které jsou obsaženy na těchto stránkách byly získány od nebo se opírají o zdroje, které Microfinance, a.s. považuje za důvěryhodné,  Microfinance, a.s. sama neověřila tyto informace  a/nebo dokumenty a Microfinance, a.s. neposkytuje jakékoli prohlášení či záruky, ať již výslovné či odvozené, ve vztahu ke spolehlivosti, přesnosti, přiměřenosti, původnosti či úplnosti jakýchkoli informací a/nebo dokumentů zmíněných nebo uveřejněných na těchto stránkách a Microfinance, a.s. nepřebírá jakoukoli zodpovědnost za spolehlivost, přesnost, přiměřenost, původnost úplnost či klamavost, jakékoliv takové informace a dokumentu. Každý investor a mikrofinanční instituce, kteří získají takové informace nebo dokumenty si jsou vědomi toho a potvrzují, že se nespoléhali a nemohli spoléhat na Microfinance, a.s. nebo jakoukoli její spřízněnou osobu při svém  ověřování přesnosti, přiměřenosti, původnosti a úplnosti takových dokumentů a informací nebo svém investičním rozhodování. Microfinance, a.s. není povinna poskytnout investorům přístup k dodatečným informacím, aktualizovat informace obsažené na těchto stránkách nebo tyto upravit za účelem opravy nepřesností či opomenutí, které mohou existovat nebo se mohou dodatečně ukázat jako relevantní. Veškerá stanoviska, předpoklady a odhady jsou založeny výhradně na subjektivních odhadech a očekáváních a jsou pouhým úsudkem autora ke dni jejich uveřejnění a mohou být měněna bez předchozího upozornění.    

 
5. Obdobně by si investoři měli, předtím než učiní jakékoli rozhodnutí půjčit a/nebo  darovat finanční prostředky konkrétní mikrofinanční instituci, zvážit vhodnost provedení dané transakce ve vztahu ke svým stanoveným cílům, finanční situaci a potřebám a každá osoba, která zvažuje poskytnutí finančních prostředků mikrofinanční instituci musí provést svůj vlastní průzkum a analýzu kreditní důvěryhodnosti příslušné mikrofinanční instituce a své vlastní stanovení vhodnosti provedení daných investic, zejména pak ve vztahu ke svým vlastním investičním cílům a zkušenosti a všem dalších faktorům, které mohou být relevantní pro danou investici. Jakékoli rozhodnutí půjčit a/nebo darovat jakékoli prostředky  mikrofinančním institucím uvedeným na těchto stránkách anebo jejich prostřednictvím, by mělo vycházet z vyhodnocení daných podmínek investora a mělo by se opírat o stanoviska jeho finančních, daňových a ostatních profesních poradců.

6. Navržené podmínky pro půjčky mikrofinančním institucím mohou být měněny bez předchozího upozornění.

 
7. Osoba užívající tyto stránky potvrzuje a je si vědoma toho, že pokud není výslovně stanoveno jinak, náleží veškerá práva duševního vlastnictví související s touto stránkou v maximální možné míře stanovené příslušnými právními předpisy společnosti Microfinance, a.s. V případě, nejsou-li zobrazena žádná zvláštní omezení, je návštěvník těchto stránek oprávněn pořizovat si kopie (včetně stahování souborů) vybraných částí těchto stránek, za předpokladu že tyto kopie/nebo stažené soubory budou určeny výhradně k osobní potřebě této osoby. Tyto stránky a informace v nich obsažené nemohou být kopírovány, rozšiřovány či přenášeny třetím osobám. Návštěvník těchto stránek není oprávněn žádným způsobem upravovat, odstraňovat, mazat, přidávat, uveřejňovat, přenášet, vytvářet odvozená díla či jakýmkoli jiným způsobem využívat tyto stránky (ať již v celku nebo její části) není-li výslovně stanoveno jinak.
 
8. Společnost Microfinance, a.s. nepřebírá, v rozsahu umožněném příslušnými  právními  předpisy a nařízeními, za žádných okolností jakoukoli odpovědnost za jakoukoli škodu vzniklou v souvislosti s přístupem k, užitím, provozováním, spojením s nebo prohlížením, těchto stránek, jiných stránek s těmito stránkami souvisejícími nebo jiných stránek, na něž tyto stránky odkazují nebo v souvislosti se spolehnutím se jakoukoli osobou, která použila  tyto  stránky,  na  jakoukoli  informaci jakéhokoli charakteru, která byla zpřístupněna dané osobě v důsledku užití této stránky.